Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: SHBangash
Full Name: S H Bangash
User since: 9/Dec/2010
No Of voices: 45
 
 Views: 2697   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

 

ÇãÑی˜ی ÕÏÇÑÊی ÇäÊÎÇÈÇÊ ÇæÑ ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä ˜Ç ˜ÑÏÇÑ

 

ÏÀÔÊ ÑÏی ˜ÿ ÎáÇÝ äÇã äÀÇÏ Ìä ÇæÑ äÇÆä Çáیæä ˜ÿ æÇÞÚÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÇãÑی˜ی ÕÏÇÑÊی ÇäÊÎÇÈÇÊ ãیŸ ÕیÀæäیæŸ ˜ÿ ÒیÑ ÇËÑ  ÇãÑی˜ی  ãییÇ Ñæیäÿ ˜ÿ ÒÑیÚÿÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä ˜Ç ÇÀã ˜ÑÏÇÑ ÑÀÇ Àÿ۔   

ÇÑ Ïی˜ªÇ ÌÇÆÿ Êæ ÚÇã ÇãÑی˜ی ÚæÇã Ìæ Çی˜ ØÑÝ Šی˜Ó ÏیÊÿ ÀیŸ Êæ ÏæÓÑی ØÑÝ ÕÑÝ ÇãÑی˜ی ÕÏÇÑÊی ÇäÊÎÇÈÇÊ ãیŸ ãییÇ ˜ÿ ÊÌÒیæŸ ÇæÑ ÕÏÇÑÊی ÇãیÏæÇÑæŸ ˜ÿ ÏÑãیÇä ãäÇÙÑÿ Óÿ äÏ ÏäæŸ ãیŸ ǁäÿ ÇãیÏæÇÑ ˜Ç ÝیÕáÀ ˜Ñ áیÊÿ ÀیŸ۔ ÇãÑی˜ی ÚæÇã ÇÊäÿ ÓÇÏÀ یÇ ÏæÓÑÿ áÝÙæŸ ãیŸ Èÿ æÞæÝ ÀیŸ ˜À  ãییÇ ˜ÿ Ñæیäÿ  ÇæÑ ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä ˜Ç æÍÔی æ ÛیÑ ÇäÓÇäی æÀÇÈی ØÑÒ ÇÓáÇã ˜ی æÌÀ Óÿ ÇãÑی˜À ˜ÿ ˜ª ÑیÇÓÊæŸ ãیŸ Ó˜ª ÈÑÇÏÑی ÇæÑ Çä ˜ی ÚÈÇÏÊ ÇÀæŸ Ñ ÇãÑی˜ی áææŸ äÿ Íãáÿ ˜Æیÿ¡ æÌÀ ÕÑÝ یÀ ʪی ˜À ãییÇ Ñ ÇÓáÇã æ ÝæÈیÇ  Ñ ãÈäی ÇæÑ ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä ˜Ç æÍÔی æ ÛیÑ ÇäÓÇäی Ìæ  æÀÇÈی ØÑÒ Ý˜Ñ Ï˜ªÇیÇ یÇ ÊªÇ ÇÓ ˜ÿ ãØÇÈÞ šی Çæá áãÈی ÏÇšªی æÇáÿ ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä Àی ÀیŸ¡ ÇÓ ÈÇÊ Óÿ ÚÇã ÇãÑی˜ی ÚæÇã ˜ی Èÿ æÞæÝی ˜Ç ÇäÏÇÒÀ áÇیÇ ÌÇ Ó˜ÊÇ Àÿ۔ ÇÓáÆÿ ÇãÑی˜ی ÚæÇã ˜ی ǘËÑیÊ ÚÞá æ ãäØÞ Óÿ ÝیÕáÀ ˜Ñäÿ ˜ی ÈÌÇÆÿ ÕÑÝ ÇæÑ ÕÑÝ ÕیÀæäیæŸ ˜ÿ ÒیÑ ÇËÑ ÇãÑی˜ی ãییÇ Ñæیäÿ ˜ÿ ÒÑیÚÿ  Çäÿ ææŠ ˜Ç ÝیÕáÀ ˜ÑÊی Àÿ ÇæÑ یæŸ ÕیÀæäیæŸ ˜ÿ ãä ÓäÏ ÇãیÏæÇÑ ˜ÇãیÇÈ ˜ÑÇäÿ ãیŸ ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä ˜Ç ÇÀã ÊÑیä ˜ÑÏÇÑ ÑÀÇ Àÿ۔

ÚÑÇÞ æ ÇÝÛÇäÓÊÇä Ñ šªÇÆی  ÇæÑ áǘªæŸ Èÿ äÇÀæŸ ˜Ç ÞÊá ÚÇã ˜Ñäÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÌÇÑÌ Èáیæ ÈÔ ˜ی ÏæÓÑی ãÑÊÈÀ ÕÏÇÑÊی ÇäÊÎÇÈÇÊ ãیŸ ˜ÇãیÇÈی  ˜ÿ Çã˜ÇäÇÊ ãÚÏæã Àæ ˜ÿ ʪÿ ¡ ÇæÑ ÕÏÇÑÊی ÇäÊÎÇÈÇÊ Óÿ Àáÿ ÂÒÇÏ ÓÑæÿ äÊÇÆÌ ˜ÿ ãØÇÈÞ ÌÇÑÌ ÈÔ ˜ی ãÞÈæáیÊ ÇäÊÀÇÆی Ñ ˜ی ʪی۔ áی˜ä ǍÇä˜ ÇäÊÎÇÈÇÊ Óÿ äÏ Ïä Àáÿ ÇáÞÇÚÏÀ ˜ÿÓÑÈÑÇÀ ÔیÎ ÇÓÇãÀ Èä áÇÏÇä ˜ÿ ÇãÑی˜ی ÚæÇã ˜ÿ äÇã Çی˜ Ϫã˜ی ÂãیÒ æییæ Šی  äÿ ˜ÇیÇ áŠ Ïی۔ ÌÓ ãیŸ ÇÓÇãÀ Èä áÇÏÇä äÿ ÇãÑی˜ی ÚæÇã Ñ äÇÆä Çáیæä ˜ÿ ØÑÒ Ñ Çی˜ äÆÿ Íãáی ˜ی Ϫã˜ی Ïی۔ ÇÓ æییæ Šی ˜æ ÕیÀæäیæŸ ˜ÿ ÒیÑ ÇËÑ Ñ ÇãÑی˜ی ãییÇ  äÿ  ÎæÈ ÈšªÇ šªÇ ˜Ñ یÔ ˜یÇ۔ ÇæÑ یæŸ ÌÇÑÌ ÈÔ ˜ی ãÞÈæáیÊ ÑÇÊæŸ ÑÇÊ Òãیä Óÿ ÂÓãÇä Ñ Àä Æی ÇæÑ ÈیÇÑÿ æ Èÿ ÞæÝ ÇãÑی˜ی ÚæÇã ÌÇÑÌ ÈÔ ˜æ Àی ÏæÓÑی ØÑÝ ãäÊÎÈ ˜Ñ Æÿ۔ ÇÓÇãÀ ˜ÿ æییæ Šی Âäÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÌÇÑÌ ÈÔ äÿ ǁäÿ ÎØÇÈ ãیŸ Èšÿ ÝÎÑ Óÿ ÇãÑی˜ی ÚæÇã ˜æ ˜ÀÇ ˜À ÇÑ ãیŸ یÚäی ÌÇÑÌ ÈÔ ãäÊÎÈ äÀ ÀæÇ Êæ ÇÓÇãÀ ÇæÑ ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä Êæ Êã ÇãÑی˜ی ÚæÇã ˜æ ˜ªÇ ÌÇÆیŸ ÿ ÇæÑ Çی˜ äیÇ äÇÆä Çáیæä ÀæÇ ÇÓáÆÿ ã̪ÿ Àی ãäÊÎÈ ˜Ñ柡 ÈیÇÑÿ ÇãÑی˜ی ÚæÇã äÿ æÀی ˜یÇ Ìæ ÕیÀæäی áÇÈی äÿ ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä ÇæÑ ÔیÎ ÇÓÇãÀ Èä áÇÏÇä ÇÀÊÿ ʪÿ۔ ÇÓ ˜ÿ ÈÚÏ äÀ Êæ äÇÆä Çáیæä ˜ی ØÑÒ ˜Ç ˜æÆی ÏæÓÑÇ ÍãáÀ ÀæÇ Èá˜À ÌÇÑÌ ÈÔ ãÒÿ áÿ áÿ ˜Ñ ÏæÓÑی ãÑÊÈÀ ÇãÑی˜ی ÕÏÇÑÊ ˜Ç ãÒÀ áیÊÿ ÑÀÿ۔ ÇÓÇãÀ Èä áÇÏÇä äÿ ÇیÓÇ ˜یæŸ ˜یÇ ÕÇÝ ÙÇÀÑ Àÿ ˜À ÈÔ ÎÇäÏÇä ÓäیÆÑ ÈÔ ˜ÿ ÒãÇäÿ Óÿ ÇæÑ ÇÓÇãÀ ÎÇäÏÇä ÈÔ æ ÇÓÇãÀ Ñæ ÊÌÇÑÊی ÇÑŠäÑ ÑÀÿ ÀیŸ ÇæÑ Óä ÇÓی ˜ی ÏÀÇÆی ãیŸ ÇãÑی˜ی Óی ÂÆی Çÿ ˜ÿ ÔÑæÚ ˜ÑÏÀ ÌÀÇÏ Óÿ áÿ ˜Ñ ÀÑ ãæÞÚ Ñ ÇÓÇãÀ Èä  áÇÏÇä ǁäÿ ÂÞÇ ÇãÑی˜À ˜ی ÎÏãÊ ˜ÑÊÇ ÑÀÇ یÀÇŸ ʘ ˜À ÏæÓÑی ãÑÊÈÀ ÕÏÇÑÊی ÇäÊÎÇÈÇÊ ãیŸ ÌÇÑÌ Èáیæ ÈÔ ˜æ ˜ÇãیÇÈ ˜ÑæÇیÇ Èá˜À ÕÑÝ ÇÓ Ñ ǘÊÝÇ äÀیŸ Èá˜À ÇیÈŠ ÂÈÇÏ ÂÑیÔä ˜ÿ äÇã Ñ ÑÇÆÿ Æÿ ÑÇãÿ ˜ی ÈÏæáÊ Çäی áÇÔ ˜ÿ ÒÑیÚÿ ÇÓÇãÀ ÇæÈÇãÀ ˜ÿ ÌیÊäÿ ˜ÿ áÆÿ Ȫی ÑÇÀ ÀãæÇÑ ˜Ñ ˜ÿ ÀیŸ۔

ÇãÑی˜ی ÚæÇã Àæ یÇ ÏäیÇ ÈªÑ ˜ÿ ÚæÇã Ìæ ÇáÞÇÚÏ æ ØÇáÈÇä ˜æ ÇãÑی˜À ˜ÿ ÏÔãä Óã̪Êÿ ÀیŸ æÀ ÍÞÇÆÞ ˜æ äÙÑ ÇäÏÇÒ ˜Ñ˜ÿ ÇÍãÞæŸ ˜ی ÌäÊ ãیŸ ÑÀÊÿ ÀیŸ۔ یÀ ÇãÑی˜ی Óی ÂÆی Çÿ ˜ی ãÏÏ Óÿ ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä ˜Ç æÍÔی æ ÛیÑ ÇäÓÇäی æÀÇÈی ØÑÒ Ý˜Ñ Àی 滂 ÌÓ äÿ ÇãÑی˜À ˜æ ÚÑÇÞ æ ÇÝÛÇäÓÊÇä Ñ ÞÈÖÿ ˜Ç ÌæÇÒ ÝÑÇÀã ˜یÇ ÇæÑ ÇÈ ÇÓی ÒÑیÚÿ Óÿ Ç˜ÓÊÇä Ñ ÞÈÖÿ ˜Ç Óæ ÑÀÇ Àÿ۔ ÐیÇÏÀ ÏæÑ ÇæÑ ÊÇÑیÎی ãËÇá ªæšÆیÿ ÍÇáÇÊ ÍÇÖÑÀ  ˜Ç ãËÇá áیÌیÿ Çی˜ ØÑÝ ÇãÑی˜À ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä ˜æ ãییÇ ˜ÿ ÒÑیÚÿ ǁäÇ ÏÔãä ÞÑÇÑ ÏیÊی Àÿ ÇæÑ ÏæÓÑی ØÑÝ ÓæÑیÇ ÏãÔÞ ãیŸ ÏäیÇ ÈªÑ یãä ÓÚæÏی ÚÑÈ¡ÚÑÇÞ ¡Ç˜ÓÊÇä æÒیÑÓÊÇä ÇæÑ ÇÝÛÇäÓÊÇä Óÿ ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä ÌäÌææŸ ˜æ ÇÓáÍÀ æ یÓÀ Ïÿ ˜Ñ ÏãÔÞ ãیŸ ÞÊá æ ÛÇÑÊ ÇæÑ ÎæÏ˜Ô Íãáÿ ˜Ñ˜ÿ ÇÓÑÇÆیá ãÎÇáÝ ÏãÔÞ ˜ی ͘æãÊ ˜Ç ÊÎÊÀ ÇáŠäÿ ˜ÿ äÇã Ñ ãÚÕæã ÔÀÑیæŸ ˜ÿ Îæä Óÿ Àæáی ˜ªیá ˜Ñ ÑÞÕ ÇÈáیÓ ÈÑÇ ˜Ñ ˜ÇÀÿ۔ یÇÏ ÑÀÿ ˜À ÏãÔÞ ÇæÑ ÍáÈ ˜æ ÇÞæÇã ãÊÍÏÀ ˜ÿ ÇÏÇÑÿ یæäیÓ˜æ äÿ ÏäیÇ ˜ÿ ÑÇãä ÊÑیä ÔÀÑ ÞÑÇÑ Ïÿ ˜Ñ ËÞÇÝÊی æÑËÀ ÞÑÇÑ ÏیÇ ÊªÇ۔ áی˜ä ÌÓ ØÑÍ Óÿ ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä äÿ ÚÑÇÞ ÇÝÛÇäÓÊÇä æ Ç˜ÓÊÇä ˜ÿ Çãä ÇæÑ ËÞÇÝÊی æÑËÿ æ ãÞÏÓ ãÞÇãÇÊ ˜æ ÊÈÇÀ æ ÈÑÈÇÏ ˜Ñ˜ÿ ÎæÏ˜Ô Íãáÿ ˜Æیÿ ÂÌ ÏãÔÞ ãیŸ Ȫی یÀی äÇŠ˜ ÌÇÑی Àÿ¡ ˜یæä˜À ÏãÔÞ ˜ی ͘æãÊ ÚÑÈ ããÇᘠãیŸ æÀ æÇÍÏ ãᘠÀÿ Ìæ ÇÓÑÇÆیá ãÎÇáÝ ÇæÑ ÝáÓØیä ÞÈáÀ Çæá ãÒÇÍãÊ æ ÇäÊÝÇÖÀ یÚäی ÍãÇÓ æ ÍÒÈ ÇááÀ ˜ی ˜ªáã ˜ªáÇ ÍãÇیÊ ˜ÑÊی Àÿ۔ áÿ ÑÀæ ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä ǁäÿ ÂÞÇ ÇãÑی˜À æ ÇÓÑÇÆیá ˜ی ÍãÇیÊ ãیŸ ¡ÇÑ ªÑ Ȫی ˜Óی ˜æ Ô˜ Àÿ Êæ یÀÇŸ ÓæÔá ãییÇ Óÿ ÇãÑی˜ی æÒیÑ ÎÇÑÌÀ ÀیáÑی ˜áäŠä ˜ی æÀ æییæ ˜á áä˜ ÞÇÑÆیä ˜ÿ áÆÿ Ïی ÌÇ ÑÀی Àÿ ÌÓ ãیŸ ÀáیÑی ˜áäŠä äÿ ÇÞÑÇÑ ÌÑã ˜Ñ áیÇ Àÿ ˜À ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä ˜Ç æÍÔی æ ÛیÑ ÇäÓÇäی æÀÇÈی ØÑÒ ÇÓáÇã ÈäÇäÿ ˜Ç ÎÇáÞ ˜æÆی ÇæÑ äÀیŸ ÇãÑی˜À(ÓÈ Óÿ ÈšÇ ÔیØÇä) Àی Àÿ۔

http://www.youtube.com/watch?v=J1CW2XuDAQ4

ÇÓ ÈÇÑ Èªی ÇæÈÇãÀ ÇæÑ Ñæãäی ˜ÿ ÏÑãیÇä ÕÏÇÑÊی ãÚјÿ Óÿ Àáÿ ÇیÈŠ ÂÈÇÏ ÂÑیÔä ˜ÿ äÇã Ñ ÑÇÆÿ Æÿ ÑÇãÿ ÇæÑ ÓæÇÊ ãیŸ ÊÍÑی˜ ØÇáÈÇä Ç˜ÓÊÇä ˜ÿ ÒÑیÚÿ äÀÊی ØÇáÈÀ ãáÇáÀ یæÓÝÒÆی Ñ Íãáÿ ÇæÑ ÇÓ Íãáÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÇãÑی˜À æ ÏیäÇ ÈªÑ ãیŸ ÕیÀæäی ÒیÑ ÇËÑ ãییÇ ˜ÿ ãÓáÓá ˜æÑیÌ äÿ ÇæÈÇãÀ ˜ی ÌیÊ ˜ی ÑÇÀ ÀãæÇÑ ˜Ñ Ïی Àÿ۔ ÍÇáÇä˜À ãáÇáÀ یæÓÝÒÆی Ñ Íãáÿ ÇæÑ ÇیÈŠ ÂÈÇÏ ÂÑیÔä ˜ÿ ÑÇãÿ ÓÿÀáÿ ÇãÑی˜À ãیŸ Àæäÿ æÇáÿ ÂÒÇÏ ÓÑæÿ сæÑŠæŸ ˜ÿ ãØÇÈÞ ÇãÑی˜ی ÚæÇã ˜ی ǘËÑیÊ ãیŸ ÇæÈÇãÀ ˜ی ãÞÈæáیÊ ˜ÇÝی ÍÏ Ê˜ Ñ ˜ی ʪی۔ ÌÓ ˜ی ÇÀã æÌÀ ÇæÈÇãÀ ˜ی ØÑÝ Óÿ Àáی ÕÏÇÑÊی ÇäÊÎÇÈÇÊ ˜ÿ ãæÞÚ Ñ ÇäÓÇäی ÍÞæÞ ˜ÿ ÍæÇáÿ Óÿ æÚÏÿ ÌیÓÿ æäÊÇäÇãæÈÿ ˜ÿ ÞیÏ ÎÇäÀ ˜æ Ýی ÇáÝæÑ ÈäÏ ˜ÑæäÇ¡¡æÛیÑÀ ãیŸ äǘÇãی ˜ی æÌÀ Óÿ ÚÇã ÇãÑی˜ی ÚæÇã äÝÑÊ ˜ی äÇÀ Óÿ Ïی˜ªÊÿ ʪÿ۔ áی˜ä ÏæÓÑی ãÑÊÈÀ ÌÇÑÌ ÈÔ ˜æ ˜ÇãیÇÈ ˜Ñäÿ æÇáÿ ÇÓÇãÀ äÿ ÇæÈÇãÀ ˜æ Ȫی ÚÒÊ ÈÎÔی ¡یæŸ ÇیÈŠ ÂÈÇÏ ÂÑیÔä ˜ÿ äÇã Ñ ÑÇÆÿ Æÿ ÑÇãÿ ÇæÑ ÓæÇÊ ãیŸ ÊÍÑی˜ ØÇáÈÇä Ç˜ÓÊÇä ˜ÿ ÒÑیÚÿ äÀÊی ØÇáÈÀ ãáÇáÀ یæÓÝÒÆی Ñ Íãáÿ ˜ÿ ÒÑیÚÿ ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä äÿ Çی˜ ÈÇÑ ªÑ ǁäÿ ÂÞÇ ÇãÑی˜À ÇæÑ ÕیÀæäیÊ ˜ی ä㘠˜ªÇäÿ ˜Ç ȪсæÑ ÍÞ ÇÏÇ ˜یÇ ÌȘÀ ÕیÀæäیæŸ ˜ÿ ÒیÑ ÇËÑ ÇãÑی˜ی ãییÇ æ ÚÇáãی ãییÇ Ïی˜ªäÿ æÇáÿ ÇãÑی˜ی ÚæÇã ÇæÑ ÏäیÇ ÈªÑ ˜ÿ ÚæÇã Çی˜ ÈÇ ªÑ Çáæ Èä Æÿ ÌäÀیŸ ÓæÑیÇ ÏãÔÞ æ ÍáÈ ãیŸ ÇãÑی˜À ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä ˜ÿ ÒیÑ ÇËÑ ÈیÑæäی ãÏÇÎáÊ ˜æ ÌãÀæÑیÊ ÇæÑ ÚæÇã ˜ی ÊÍÑی˜ ÞÑÇÑ Ïÿ ˜Ñ ϘªÇیÇ ÌÇ ÑÀÇ Àÿ ÌÈ ˜À ÇãÑی˜À æ یæс ãیŸ ÌÇÑی Ïæ ÓÇá Óÿ æÇá ÓŠÑیŠ ÞÈÖÀ ˜Ñæ äÇãی ÚæÇãی ÊÍÑی˜(ÊÕÇæیÑ ãäÓᘠÀیŸ) äÀیŸ ϘªÇÆی ÌÇ ÑÀی۔۔۔۔ Çä ãÙÇÀÑیä ˜Ç ˜ÀäÇ Àÿ ˜À 99 ÝیÕÏ Šی˜Ó Ïیäÿ æÇáÿ ÇãÑی˜ی ÚæÇã Ñ Çی˜ ÝیÕÏ ÕیÀæäی áÇÈی ãÓáØ ÀیŸ ÇæÑ یÀی 1 ÝیÕÏ ÇãÑی˜À æ ÏäیÇ ÈªÑ ãیŸ ãÚÇÔی ÊÈÇÀی æ ÏÀÔÊ ÑÏی ˜ی ÐãÀ ÏÇÑ Àÿ۔۔۔یÀی Êæ Àÿ ÌÏیÏ ãییÇ æ Šی˜äÇáæÌی ˜ÿ ˜ÑÔãÿ۔۔۔ ÀÇʪ ˜ی ÕÝÇÆی ۔

 ãÝ˜Ñ ÇÓáÇã ÚáÇãÀ ãÍãÏ ÇÞÈÇáؒ äÿ ˜Æی ÏÀÇÆیÇŸ Àáÿ ÇáÞÇÚÏÀ æ ØÇáÈÇä ˜ÿ ÇÓ ÝÊäÿ ˜ی ØÑÝ ÇÔÇÑÀ ˜یÇ ÊªÇ ˜À

äÇÍÞ ˜ÿ áÆÿ ÇŠªÿ Êæ ÔãÔیÑ Èªی ÝÊäÀ

ÔãÔیÑ Àی ˜یÇ äÚÑÀ ʘÈیÑ Èªی ÝÊäÀ

ÎÊã ÔÏ


ÊÍÑیÑ :  ÇیÓ Çی ÈäÔ

 

 

U.S Presidential Elections and role of Al-Qaida and Taliban.

 

After 9/11 Al-Qaida and Taliban factor played a key role in winning and losing of candidates during U.S Presidential Elections.

According to experts and analysts taxpaying people of America only watch Presidential debates and different media sources for their decision to vote a candidate instead of making their own opinion based on logic.

On one side the U.S establishment and regime has highlighted Al-Qaida and Taliban via media as enemy No 1 and big threat to America while ground realities shows that Al-Qaida and Taliban always benefited [Al-Faida]the losing U.S Presidential candidates by  issuing audio video tape and even a tragedy like OsamaBinladan death pre plan drama.

Taxpaying people or common citizens of America are so much fouled by media campaign against Muslims [Islam phobia] Al-Qaida and Taliban threat in so called war on terror that they even attacked Sikhs Religion followers and their praying places inside different states of America the reason is that Sikhs Religion followers have turbine and beard similar to Al-Qaida and Taliban.

During last three terms after 9/11 Al-Qaida and Taliban factor played key role for the Zionists lobby favorite candidates by using Media as well as Al-Qaida and Taliban as puppets for achieving the goal.

After invasion of Afghanistan and Iraq during its first term George W Bush was very unpopular among Americans and before second term elections different independent surveys results showed that Bush is going to lose but suddenly a video tape of Al-Qaida head OsamaBinladan appeared in media just some days before elections. In this mentioned video tape Al-Qaida head OsamaBinladan threaten American people of another 9/11 and this was propagated on media all around the world. This becomes u turn for losing George W Bush because he in his speeches told Americans people that if you are not electing me [George W Bush] as President then Al-Qaida and Taliban will attack you once again. Thus the losing George W Bush won with the help of Al-Qaida and Taliban and its leader OsamaBinladan with whom the Bush family Bush group of companies and OsamaBinladan family Binladan group of companies are business partners.

Same situation is for the upcoming Presidential Elections between Obama and Romney where once again Al-Qaida and Taliban factor is going to play an important role for Obama . Before the Abbotabad pre plan drama of declaring OsamaBinlada dead and the latest attack by TTP on Malala Yousfazi at Swat the popularity of Obama was going very low according to different independent surveys. The reason of unpopularity of Obama according to mentioned different independent surveys that Obama during its first term promised the closing of notorious Guntanamobay prison as respect to Human rights but failed to do so in four years tenure. While the Abbotabad pre plan drama of declaring OsamaBinlada dead and the latest attack by TTP on Malala Yousfazi once again Al-Qaida and Taliban benefiting the Obama and It is hoped that He will win with the help of Al-Qaida and Taliban.

Al-Qaida and Taliban role for winning the losing candidate after 9/11 is a preplan strategy of zionists controlled American establishment and it is fact like bright day that Al-Qaida and Taliban are partners in justification of so called war on terrorism inside Afghanistan and Pakistan. Not only inside Afghanistan and Pakistan but even in Middle East Al-Qaida and Taliban always worked for America and Zionists interests. Latest and best proof is Syria where Al-Qaida and Taliban are fighting inside Syria by killing civilians and doing suicide attacks as partners with America its puppet Arab regimes for achieving Zionists interests. On one side American regime is saying that it is enemy of Al-Qaida and Taliban while on other side the same American regime helped Al-Qaida and Taliban fighters from Yemen,Saudi Arbia,Iraq,Pakistan Wazirstan  and Afghanistan by equipping them with arms and money with addition to giving media sources propaganda support by declaring them as free Syrian army. It is worth mentioning that Syria was declared as most peaceful and cultural heritage region by UNESCO, But Al-Qaida and Taliban with the help of America and Zionists lobby destroyed the Peace and heritage just to protect Israeli. While the Zionists controlled American and World Media is giving full coverage to foreign Al-Qaida and Taliban terrorists inside Syria as Free Syrian army while never showing the People movement started in Euorpe and America from last one year in the name of “Occupy Wall Street”.

The protestors of Occupy Wall Street has same opinion that 1 % powerful Zionists lobby is controlling and blackmailing Americans 99 % tax paying people and this 1% is responsible for worldwide terror.

Al-Qaida and Taliban not only benefiting America in ongoing Presidential Elections But always benefited its master for defaming Islam  and Al-Qaida should be name as [Al-Faida] beneficiary for U.S. If someone [readers] have still ambiguity and questions then they are advised to Watch this Video Link of U.S Sectary of State Hillry Clinton in social media

[Link Given  http://www.youtube.com/watch?v=J1CW2XuDAQ4   ]and it will be clear to them. American regime and Zionists lobby is very happy from Al-Qaida and Taliban [Al-Faida] as partner in so called war against terrorism for occupying different countries and killings innocent civilians. Once again well done Al-Qaida and Taliban [Al-Faida] for benefiting your master.

 

The End

Written By:-S   H  Bangash

 

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution