Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: DailyRavi
Full Name: Daily Ravi
User since: 26/Jan/2011
No Of voices: 125
 
 Views: 632   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

 

ÇÍÑÇã ãیŸ یÀ ÈÇÊیŸ ÍÑÇã ÀیŸ

1۔ ãÑÏæŸ ˜ÿ áیÿ ÓáÇÆی ˜یÇ ÀæÇ ˜šÇ ÀääÇ

2۔ ÓÑ Ñ Šæی Ç暪äÇ¡ ÚãÇãÀ یÇ ÑæãÇä æÛیÑÀ ÈÇäϪäÇ


3۔ ãÑÏ ˜Ç ÓÑ Ñ ˜šÿ ˜ی Šªšی ÇŠªÇäÇ

"ÚæÑÊیŸ ÓÑ Ñ ÇÏÑ Ç暪یŸ ÇäÀیŸ ÓÑ Ñ ˜šÿ ˜ی ŠÍšی ÇŠªÇäÇ ãäÚ äÀیŸ"

4۔ ãÑÏ ˜Ç ÏÓÊÇäÿ ÀääÇ

5۔ ãÑÏ ÍÖÑÇÑ ãæÒÿ یÇ ÌæÊÿ äÀیŸ Àä Ó˜Êÿ

6۔ ÌÓã ÈÇáæŸ یÇ áÈÇÓ Ñ ÎæÔÈæ áÇäÇ

7۔ ÎÇáÕ ÎæÔÈæ ãËáÇ ÇáÇƍی ÏÇÑ یäی ÒÚÝÑÇä ÌÇæÊÑی ˜ªÇäÇ یÇ Âäá ãیŸ ÈÇäϪäÇ یÀ یÒیŸ ÇÑ ˜Óی ˜ªÇäÿ یÇ ÓÇáä ãیŸ Çá ˜Ñ ˜ÇÆی ÀæŸ ÇÈ ÇÀÿ ÎæÔÈæ Ïÿ ÑÀی ÀæŸ Êæ Ȫی ˜ªÇäÿ ãیŸ ÀÑÌ äÀیŸ

ÇáÇƍی یÇ áæä Çä ãیŸ Çá ˜Ñ ÀÑÒ äÀ ˜ªÇÆیŸ

8۔ÌöãÇÚ ˜ÑäÇ یÇ ÔÀæÊ ˜ÿ ÓÇʪ ÚæÑÊ Óÿ ÈæÓ ˜äÇÑ یÇ ÌÓã ˜Ç ãóÓ ˜ÑäÇ

9۔ Èÿ ÍیÇÆی ˜ی ÈÇÊیŸ ÇæÑ ˜Çã ÇæÑ ÀÑ ÞÓã ˜Ç äÇÀ ÀãیÔÀ ÍÑÇã 滂 ÇæÑ Èªی ÓÎÊ ÍÑÇã Àæ یÇ

ãËáÇ ÌªæŠ ÛیÈÊ ÈÏ äÇÀی ˜Óی Óÿ Ïäیæی ášÇÆی ̪šÇ ÇæÑ Èªی ªÑÇã Àæ یÇ

10۔ Ìäá ˜Ç Ô˜ÇÑ ˜ÑäÇ ˜Óی ØÑÍ Èªی ÇÓ Ñ ãÚÇæä ÀæäÇ ÇÓ ˜Ç æÔÊ یÇ ÇäÀ æÛیÑÀ ÈیäÇ ÎÑیÏäÇ ˜ªÇäÇ

11۔ ǁäÇ یÇ ÏæÓÑÿ ˜Ç äÇÎä ˜ÊÑäÇ یÇ ÏæÓÑÿ Óÿ ǁäÿ äÇÎä ˜ÊÑæÇäÇ

12۔ ÓÑ یÇ ÏÇšªی ˜ÿ ÈÇá ˜ÇŠäÇ ÛیÑ ÖÑæÑی ÈÇá ÕÇÝ ˜ÑäÇ ÓÑ یÇ ÇÄŸ یÇ ˜ÀیŸ Óÿ Ȫی ÈÇá ÌÏÇ ˜ÑäÇ

13 æÓãÀ یÇ ãÀäÏی ˜Ç ÎÖÇÈ áÇäÇ

14 ÒیÊæŸ ˜Ç Êیá یÇ Êá ˜Ç Êیá ÇÀÿ Èÿ ÎæÔÈæ Àæ ÈÇáæŸ یÇ ÌÓã Ñ áÇäÇ

15۔ ˜Óی ˜Ç ÓÑ ãääÇ ÎæÇÀ æÀ ÇÍÑÇã ãیŸ Àæ یÇ äÀ Àæ

16۔ ÌæŸ ãÇÑäÇ¡˜Óی ˜æ ãÇÑäÿ ˜یáیÿ ÇÔÇÑÀ ˜ÑäÇ ÈÇáæŸ ãیŸ ÌæŸ ãÇÑäÿ ˜یáیÿ ˜یÓی ÞÓã ˜ی ÏÇ æÛیÑÀ ÇáäÇ

ǐэÀ ˜Óی Ȫی ØÑÍ Àáǘ ˜ÑäÇ

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution