Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: farahlodhi
Full Name: farah Iqbal lodhi
User since: 22/Jun/2011
No Of voices: 8
 
 Views: 1876   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

ÊÈÏیáی ˜Ç ÓÝÑ


Šª ÓÇá Çی˜ ÂãÑ ˜ÿ ÀÇ滾٠Ùáã ÓÀäÿ ˜ÿ ÈÚÏ ãÍÊÑãÀ ÈیäÙیÑ ÈªŠæ ˜ÿ Îæä ˜ÿ ÕÏÞÿ یáÒ ÇÑŠی ãÓäÏ ÇÞÊÏÇÑ Ñ ÈÑÇÌãÇä ÀæÆی ¡ ÊÇ Àã Çی˜ ãÑÊÈÀ ªÑ یáÒ ÇÑŠی ÚæÇãی ÊæÞÚÇÊ Ñ æÑÇ ÇÊÑäÿ ãیŸ ی˜ÓÑ äǘÇã ÑÀی. ÇÈÊÏÇÆی ÇیÇã ãیŸ Àی ÏæÑÇä Çáی˜Ôä ˜Æÿ Æÿ æÚÏæŸ Óÿ ÇäÍÑÇÝ ˜Ñ˜ÿ ÚæÇã ˜æ یÀ ÈÇæÑ ˜ÑæÇÏیÇ یÇ ˜À Èä ÈáÇÆÿ ÂãÑ ˜Ç ÚÐÇÈ ÈªÊäÿ æÇáی ¡ÚæÇã ˜Ç Îæä æÓäÿ"ãäÊÎÈ ÂãÑ" äÇÒá Àæ ˜ÿ ÀیŸ.

ÇÑ ÈÑÓÑ ÇÞÊÏÇÑ ÌãÇÚÊ ˜ÿ ãÔÀæÑ ÒãÇäÀ ¡ äÚÑÀ "ÑæŠی¡ ˜šÇ ÇæÑ ã˜Çä" ˜Ç ÌÇÀÒÀ áیÇ ÌÇÆÿ Êæ ÑæŠی ˜ÿ äÇã Ñ ãÎÊáÝ ÑæÑÇãÒ ˜ÿ äÇ㠁ѡ ÛیæÑ ÚæÇã ˜æ ãäÊÇ ÈäÇ ˜Ñ ãÀیäÿ ˜ÿ یÓÿ ÈÇ äϪÿ Æÿ ÈÌÇۓ ÇÓ˜ÿ ˜À ÇÝÑÇÏی ÞæÊ ˜æ ÇÓÊÚãÇá ˜Ñ ˜ÿ ãÚیÔÊ ˜æ ÏæÇã ÈÎÔÇ ÌÇÊÇ. áææŸ ˜æ ÝÞÑÇÁ ÇæÑ ãÓǘیä ˜À ÏÑÌÀ Ïÿ ˜Ñ ÝæŠæ ÓیÔä Êæ Çی˜ ÌÇäÈ ˜ÑæÇÆÿ Æÿ ÇæÑ ÇÑÈæŸ Ñæÿ ˜ی ˜ÑÔä ÌÇÑی ÑÀی.

"˜šÿ" ˜ÿ äÇã Ñ ˜Æی áææŸ äÿ áÓÇäی ÝÓÇÏÇÊ ˜ÿ ÊÍÝÿ ˜ÿ ØæÑ Ñ ˜Ýä ÒیÈ Êä ˜Æÿ ÇæÑ ÇیÓÿ ˜Æی áææŸ ˜æ "ã˜Çä" ˜ÿ ØæÑ Ñ Ïæ Ò Òãیä ˜À Š˜šÇ Ȫی äÕیÈ äÀ ÀæÇ ˜À ÊÇ Ç ÈÏ ÇÓ˜ÿ ã˜یä ÑÀیŸ. یÀی ææ ÎæÏ ÓäÏ Í˜æãÊ Àÿ¡ ÌÓ ˜ÿ ÏæÑ Í˜æãÊ ãیŸ Èªæ˜ ÇæÑ ãÀäÇ Æی Óÿ Êä Â˜Ñ ˜ÀیŸ ˜Óی ÈÿÈÓ ãÇŸ äÿ ǁäÿ ÌÑ æÔæŸ ˜æ ÎÊ㠘јÿ ÎæÏ ˜Ôی ˜ی¡ Êæ ˜ÀیŸ ˜Óی ãÌÈÈæÑ Èǁ äÿ ÎæÏ Çäی ÚÒÊ ˜ی äیáÇãی ˜ÿ áÆÿ Èæя áÇیÇ. ˜æä ÂیÇ¡ ˜æä یÇ¡ ÛÑیÈ ÈÏ Óÿ ÈÏÊÑ ÀæÊÇ یÇ.

ÇÏÇÑæŸ Óÿ ÈÛÖ ˜ی ÑæÇیÊ ÞیÇã æ ÏÇÆã¡ ˜ÑǍی ˜ÿ ÍÇáÇÊ áãÍæŸ ãیŸ ÞÇÈæ Óÿ ÈÇÀÑ¡ ÊÚáیãی äÙÇã ˜À ÈیšÇ ÛÑÞ.˜Ñ˜Š Èæя ÇÍÈÇÈ ˜ی ÌǐیÑ ÇæÑ ãÚÒÒ ÚÏáیÀ äÇÞÇÈá ÈÑÏÇÔÊ.

یÀ ÈÇÊ Êæ ÑæÒ ÑæÔä ˜ی ØÑÍ ÚیÇŸ Àÿ ˜À یáÒ ÇÑŠی ÇÈ "ÚæÇã" ˜ی ÈÌÇۓ "ÎæÇÕ" ˜ی ÇÑŠی ãیŸ ÊÈÏیá Àæ ˜ی Àÿ¡ ÌÓ ãیŸ ÓیäÆÑ ÑÀäãÇ ÌãÇÚÊ Óÿ ÈÇÀÑ ÇæÑ äÇ ÊÌÑÈÀ ˜ÇÑ ÇæÑ ÓیÇÓی ÈáæÛÊ Óÿ ãÍÑæã¡ ÊÇÀã ÛیÑ ãÀÐÈ ÒÈÇä ÇÓÊÚãÇá ˜Ñäÿ ˜ÿ Ýä Óÿ ÂÔäÇ ÇÝÑÇÏ ÇÓ ÇÑŠی ˜À ÓÀÑÇ Èäÿ.

ÇÓی ͘æãÊ ˜ی áÇÌæÇÈ ˜ÇјÑϐی ˜ی ÈÏæáÊ "Ç˜ÓÊÇä" ÕÍÇÝیæŸ ˜ÿ áÆÿ ÛیÑ ãÍÝæÙ ÊÑیä ̐À ÞÑÇÑ ÏیÇ یÇ¡
Çä ÓÈ ˜ÿ ÈÚÏ Çی˜ ÑæÔä Ç˜ÓÊÇä ˜ی ÇãیÏ ÂÌ Èªی ÒäÏÀ Àÿ. ÇÓ˜ی æÌÀ ÀیŸ äæÌæÇä. æÀ äæÌæÇä Ìæ ÇÓ Þæã ˜À ÓÇŠª ÝیÕÏ ÀیŸ ÇæÑ ÇÓ áǍÇÑ Þæã ˜ÿ ÑäæÑ ãÓÊÞÈá ˜Ç ÎæÇÈ ÀیŸ. 滄 ˜ÿ ˜æÀáÿ Óÿ áی˜Ñ Ñی˜æ˜ ˜ÿ ÐÎÇÆÑ Ê˜¡ یÀ ÓÈ ÏªÑÿ ÑÀ ÌÇییŸ ÿ¡ ÇÑ ÂÌ äæÌæÇä äÿ ǁäÇ ˜ÑÏÇÑ ÇÏÇ äÀ ˜یÇ. ÂÌ ˜Ç ÌæÇä ÓیÇÓی ØæÑ Ñ ÇÊäÇ ÈÇÔÚæÑ Àæ یÇ Àÿ ˜À ÇÓ äÿ "ÌäÇÈ ÚãÑÇä ÎÇä" ˜ی ÞیÇÏÊ ãیŸ Çی˜ ÎæÔÍÇá Ç˜ÓÊÇä ˜ÿ ÎæÇÈ ˜æ ÊÚÈیÑ Ïیäÿ ˜ی ŠªÇä áی Àÿ. ÇÓ äæÌæÇä äÿ ÝیÕáÀ ˜Ñ áیÇ Àÿ ˜À ÇÈ áŠیÑæŸ ˜æ ãÒیÏ ˜æÆی ãæÞÚ Ïیÿ ÈÛیÑ ÇäÕÇÝ ˜À äÙÇã ÞÇÆã ˜ÑäÇ Àÿ. یÀ ÂÌ ˜ÿ ÌæÇä ˜Ç ÝیÕáÀ Àÿ ˜À ÇÓ äÿ ãÓÊÞÈá ãیŸ ÂÆیä ÇæÑ ÞÇäæä ˜ی ÇÓÏÇÑی áÇÒã ÈäÇÆی Àÿ ÇæÑ ÇÓی ÌÐÈÿ ˜ÿ ÊÍÊ یÀ ÌæÇä Ìǐ ÇŠªÇ Àÿ¡ ÇÓ áÆÿ ãᘠ˜À ãÓÊÞÈá ÊÇÈäǘ Àÿ ÇæÑ æÀ Ïä ÈÀÊ ÞÑیÈ Àÿ¡ ÌÈ ÇÓ ãᘠ˜ÿ ÈÇÔÚæÑ ÌæÇŸ "ÌäÇÈ ÚãÑÇä ÎÇä" ˜ی ÒیÑ ÞیÇÏÊ ÚäÞÑیÈ Ç˜ÓÊÇä ãیŸ ÊÈÏیáی ˜Ç ÓæÑÌ ØáæÚ ˜ÑیŸ ÿ.


ÊÍÑیÑ ...ÝÑÍ ÇÞÈÇá áæϪی


ÇÄ یæäیæÑÓŠی

 

 

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution