Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: khwajaekram
Full Name: Dr. Khwaja Ekram
User since: 6/Jun/2010
No Of voices: 26
 
 Views: 2411   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  

ÀäÏÓÊÇä Ìæ ÏäیÇ ˜ی Èšی ÌãÀæÑیÊ ãیŸ ÔãÇÑ ˜یÇ ÌÇÊÇ Àÿ۔ ÇÓ ˜Ç æÞÇÑ ÏäیÇ ãیŸ ÇÓی æÌÀ Óÿ ÈáäÏ Àÿ ˜À یÀÇŸ ÌãÀæÑی ÇÞÏÇÑ ˜ی ÇÓÏÇÑی ˜ی ÌÇÊی Àÿ áی˜ä ÐÔÊÀ Êیä ÏÀÇÆیæŸ Óÿ ˜ª ãæÞÚ ÑÓÊ ÓیÇÓی ÌãÇÚÊæŸ äÿ ÌãÀæÑیÊ ˜ÿ ÏÇãä Ñ ÇÊäÿ ÏÇÛ áÇÆÿ ÀیŸ ÇæÑ ÌãÀæÑیÊ ˜ÿ ÏÇãä ˜æ ÇÊäÇ ÊÇÑ ÊÇÑ ˜یÇ Àÿ ˜À ÇÓÿ ÇÑ æÞÊ ÑÀÊÿ äÀ ȍÇیÇ یÇ Êæ ÀäÏÓÊÇä ˜ی ÌãÀæÑیÊ ˜ی یÀ ÔÇä æ Ôæ˜Ê ÈÀÊ ÌáÏ ÑÓæÇÆی ãیŸ ÊÈÏیá ÀæÌÇÆÿ ی۔ÇÓ ãᘠ˜ی ÎæÔ äÕیÈی یÀ Àÿ ˜À یÀÇŸ ãÎÊáÝ Ñä æäÓá ˜ÿ áæ ÑÀÊÿ ÀیŸ ÇæÑ ÂÓ ãیŸ ÇÊÍÇÏ æ ÇÊÝÇÞ ˜ÿ ÓÈÈ ÓÇÑی ÏäیÇ ãیŸ ÌÇäÿ ÌÇÊÿ ÀیŸ۔ áی˜ä ÇÓ ˜ی ÈÏ ÞÓãÊی یÀ Àÿ ˜À یÀÇŸ ˜ی ˜ª ÓیÇÓی ÌãÇÚÊیŸ Ìä ˜Ç ÊÚáÞ ˜Óی äÀ ˜Óی ãÐÀÈی ÚÞیÏÊ Óÿ Àÿ æÀ ÇÓ ãᘠ˜æ ÀäÏ æ ãᘠÈäÇäÿ ˜Ç ÎæÇÈ Ïی˜ª ÑÀی ÀیŸ۔ ÇÓ Öãä ãیŸ ˜Æی ÇÑŠیæŸ ˜ÿ äÇã áیÿ ÌÇÓ˜Êÿ ÀیŸ۔ áی˜ä ÏÑÇÕá ÇÓ ØÑÍ ˜ی ÓȪی ÓیÇÓی ÇæÑ äیã ÓیÇÓی ÇÑŠیÇŸ Çی˜ Àی ˜äÈÿ ˜ی ÀیŸ یÇ Çی˜ Àی Ý˜Ñ Óÿ ãäÓᘠÀیŸ۔Çä ãیŸÈªÇÑÊیÀ ÌäÊÇ ÇÑŠی ÓÑ ÝÀÑÓÊ Àÿ۔ ȪÇÑÊیÀ ÌäÊÇ ÇÑŠی ˜Ç ãÚÇãáÀ یÀ Àÿ ˜À ÇÓ ÇÑŠی äÿ ÏÀÇÆیæŸ Óÿ ÈÑ ÓÑ ÇÞÊÏÇÑ ÓیÇÓی ÇÑŠی ˜ÇäÑیÓ ˜æ Çی˜ ÌÐÈÇÊی ãÓÆáÿ ˜æ ÇÔÊÚÇá Ïÿ ˜Ñ ÇÞÊÏÇÑ Óÿ Èÿ ÏÎá ˜Ñ ÏیÇ۔ ͘æãÊ ãیŸ ÈیŠªäÿ ˜Ç ãÒÀ ÌÈ Óÿ ÇÓÿ ãáÇ Àÿ æÀ Ȫæ˜ÿ ÔیÑ ˜ی ØÑÍ ÀäÏÓÊÇä ˜Ç Îæä یäÿ ˜ÿ áیÿ Èÿ ÞÑÇÑ Àÿ۔ ȪÇÑÊیÀ ÌäÊÇ ÇÑŠی یÀ æÀی ÀÇÑŠی Àÿ Ìæ ÂÑÇ یÓ ÇیÓ ˜Ç ÓیÇÓی ãÀÑÀ Àÿ۔ ÇÓی ÇÑŠی äÿ ÇæÑ ÇÓی ˜ÿ äÙÑیÇÊی ÊäÙیã äÿ ÀäÏÓÊÇä ãیŸ ÝÑÞÀ æÇÑیÊ ˜æ ÀæÇ Ïی۔ یÀ æÀی ÇÑŠی Àÿ ÌÓ äÿ ÀäÏÓÊÇä ãیŸ ÓیÇÓÊ ÇæÑ ÌãÀæÑیÊ ˜ی ÏÀÇÆی Ïÿ ˜Ñ ãᘠ˜ÿ Çãä æ ÇãÇä ˜æ ÊÈÇÀ æÈÑÈÇÏ ˜یÇ۔ äæÿ ˜ی ÏÀÇÆی ãیŸ áÇá ˜ÑÔä ǏæÇäی äÿ Ñʪ یÇÊÑÇ ä˜Çá ˜Ñ æÑÿ ãᘠãیŸ äÝÑÊ ˜Ç ÒÀÑ ªیáÇیÇ ÇæÑÀäÏæ ÇæÑ ãÓáã ˜ÿ ÏÑãیÇä Çی˜ ÇیÓی ÎáیÌ یÏÇ ˜ÑÏی ÌÓÿ ÇŠäÇ ãÔ˜á Àÿ۔ǏæÇäی ˜ی ÇÓ ãÀã ˜Ç äÊیÌÀ یÀ ÀæÇ ˜À ÈÇÈÑی ãÓÌÏ ˜æ ÔÀیÏ ˜یÇ یÇ۔ÇÈ ÌÈ ÈÇÈÑی ãÓÌÏ ˜æ áæ Èªæá ˜ÿ ÀیŸ ÇæÑ äÝÑÊ ˜ی یÀ  Šªäی š Æی Àÿ Êæ ȪÇÑÊیÀ ÌäÊÇ ÇÑŠی ˜æ یÀ ÑیÔÇäی áÇÍÞ Àÿ ˜À æÀ ˜Ó ãÓÆáÿ ˜æ ǁäÇ ÓیÇÓی ÍÑÈÀ ÈäÇÆÿ۔ ÍÇáÇä˜À ÇÓ ÌãÀæÑی ãᘠãیŸ ˜Æی ãÓÇÆá ÀیŸ Ìä ˜æ ÎÊã ˜Ñäÿ ˜ÿ áیÿ ãÀ㠍áÇäÿ ˜ی ÖÑæÑÊ Àÿ۔áی˜ä ÇÓ ÇÑŠی ˜æ ãᘠ˜ی ÝáÇÍ æ ÈÀÈæÏ Óÿ ˜یÇ æÇÓØÀ یÀ ÇÑŠی Êæ ãÍÖ Çäÿ æÌæÏ ˜ÿ áیÿ áš ÑÀی Àÿ۔ÇÓÿ Êæ ÇیÓÇ ãÓÆáÀ ÇÀیÿ Ìæ ÇÔÊÚÇá ÇäیÒ Àæ۔ÇæÑ ÇÔÊÚÇá ˜ÿ äÇã Ñ ÓæÇÆÿ ãÓáãÇäæŸ ˜ÿ ÇæÑ ˜Óÿ ÇÓÊÚãÇá ˜Ñ Ó˜Êÿ ÀیŸ۔ÇæÑ Çä ˜ی äÙÑ ãیŸ ãÓáãÇä ÇæÑ ÏÀÔÊ ÑÏی ˜ÿ ÓæÇ ˜ª äÀیŸ۔ ÀÑ ãÚÇãáÿ ãیŸ ãÓáãÇäæŸ ˜æ ãæÑÏ ÇáÒÇã ŠªÀÑÇäÇ ÇæÑ Çä ˜ÿ ÎáÇÝ ÈÇÊیŸ ˜Ñäÿ ãیŸ æÀ äÀیŸ ʪ˜Êÿ۔ ãÓáãÇäæŸ ˜æ ÏÀÔÊ ÑÏی ˜ÿ ÍæÇáÿ Óÿ ÈÇÑ ÈÇÑ ÈáÇæÌÀ äÔÇäÀ ÈäÇäÇ Çä ˜Ç ÔیæÀ Àÿ۔ Çä ˜ی ÊÇä ÏÀÔÊ ÑÏی Óÿ ÔÑæÚ ÀæÊی Àÿ ÇæÑ ÏÀÔÊ ÑÏی Ñ Àی ŠæŠÊی Àÿ۔ áی˜ä ÇȪی ãᘠãیŸ ÏÀÔÊ ÑÏی ˜Ç Ìæ äیÇ ÀÑÀ ÓÇãäÿ ÂیÇ Àÿ۔ ÇÓ ˜ÿ ÍæÇáÿ Óÿ æÀ ÈÛáیŸ ̪Çä˜ ÑÀÿ ÀیŸ۔ ÊãÇã ÔæÇÀÏ ãæÌæÏ ÀیŸ ˜À ȪÇÑÊیÀ ÌäÊÇ ÇÑŠی Óÿ Ìšÿ یÇ Çä ˜ÿ äÙÑیÇÊ ˜ÿ ÍÇãی ÇÝÑÇÏ äÿ Àی ã˜À ãÓÌÏ ¡ ÇÌãیÑ ÔÑیÝ ¡ ãÇáیÇæŸ ÇæÑ Óã̪æÊÀ Çی˜ÓÑیÓ ãیŸ Èã Ϫãǘÿ ˜یÿ۔ ÏÀÔÊ ÑÏی ˜Ç یÀ ÇیÓÇ ÀÑÀ Àÿ Ìæ ãᘠãیŸ ÀäÏÓÊÇäیÊ ˜æ ÚÇã ˜Ñäÿ ˜ی ÈÇÊیŸ ˜ÑÊÿ ÀیŸ ¡ ÌæãᘠãیŸ ÏÀÔÊ ÑÏی ÎÊã ˜Ñäÿ ˜ی ÈÇÊیŸ ˜ÑÊÿ ÀیŸ۔áی˜ä æÀ Êæ ÎæÏ ÏÀÔÊ ÑÏ ÀیŸ۔ ÇÈ Ê˜ ÇäªæŸ äÿ ÇیÓÿ ˜Êäÿ Àی ªäÇæäÿ ˜Çã ˜یÿ ÀیŸ۔ áی˜ä ÀÑ ÝÊäÀ ªیáÇäÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÇäªæŸ äÿ ÊãÇã ãÚÇãáÇÊ ˜ÿ یªÿ ãÓáãÇäæŸ ˜æ Àی ãæÑÏ ÇáÒÇã ŠªÀÑÇیÇ۔ ÍیÏÑÂÈÇÏ¡ ããÈÆی ÇæÑ ÈäáæÑ Óÿ ˜Æی ÇیÓÿ ãÓá㠁˜šÿ Æÿ Ìæ Çöä ÇáÒÇãÇÊ ãیŸ Ìیá ˜ÿ ÇäÏÑ ÀیŸ ¡ Ìæ ÇäªæŸ äÿ ˜یÇ Àی äÀیŸ۔Çä ÊãÇã ãÚÇãáÇÊ ãیŸ یÀی áæ ÔÑی˜ ʪÿ۔ ÇÈ ÌȘÀ ÓÈ ÈÇÊیŸ æÇÖÍ À捘ی ÀیŸ ÇæÑ ÊãÇã ËÈæÊ ãá ˜ÿ ÀیŸ ÊÈ Èªی Çä Èÿ ÞÕæÑ ãÓáãÇäæŸ ˜æ ÇȪی ʘ Ìیá Óÿ ÑÀÇ äÀیŸ ˜یÇ یÇ Àÿ۔ ÇæÑ یÀ Èÿ ÔÑ㠁ÇÑŠی Ìæ ÇäÕÇÝ ÇæÑ ÚÏá ˜ی ÈÇÊیŸ ˜ÑÊÿ äÀیŸ ʪ˜Êی ÇÓ ˜ÿ ãäÀ Óÿ Çä Èÿ ÞÕæÑæŸ ˜æ ªæšäÿ ˜ی Çی˜ ÈÇÊ Èªی äÀیŸ ä˜áی۔ÍÏ Êæ یÀ Àÿ ˜À ˜ª ãÓáãÇä Ȫی ÇÓ ØÑÍ ˜ی ÝÑÞÀ ÑÓÊ ÇÑŠیæŸ ãیŸ ÀیŸ æÀ Ȫی Èÿ ÛیÑÊ À捘ÿ ÀیŸ۔ æÀ Ȫی ǁäی Þæã Ñ ÓÊ㠏ªÇäÿ æÇáی ÇÑŠی ˜ÿ ˜ÿ Ñæیÿ ÇæÑ äÙÑیÇÊ Óÿ Ìšÿ ÀæÆÿ ÀیŸ۔ ȪÇÑÊیÀ ÌäÊÇ ÇÑŠی ǁäی ÍÞیÞÊ ˜æ Èÿ äÞÇÈ Àæäÿ Óÿ ȍÇäÿ ˜ÿ áیÿ ÇæÑ áææŸ ˜ÿ ÐÀä ˜æ ÈÇäŠäÿ ˜ÿ áیÿ ØÑÍ ØÑÍ ˜ÿ ÇÔÊÚÇá ÇäیÒ ÇÞÏÇãÇÊ ˜ÑÑÀی Àی۔ ÊǘÀ áæ Çä ˜ی ˜ÑÊæÊæŸ ˜æ Ȫæá ÌÇÆیŸ ÇæÑ Çä ˜ی æØä ÏæÓÊی ˜ÿ ÝÑیÈ ãیŸ ÂÌÇÆیŸ۔ÇȪی ÇÓ äÿ ˜æá˜ÊÀ Óÿ ÊÑäÇ یÇÊÑÇ ä˜ÇáÇ Àÿ Ìæ 26 ÌäæÑی ˜æ ˜ÔãیÑ ˜ÿ ãÔÀæÑ áÇá æ˜ Ñ ÀäÏÓÊÇäی Ñã áÀÑÇäÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÎÊã ÀæÇ۔ ÍیÑÊ Àÿ ˜À ÇÓ ÇÑŠی ˜æ ͘æãÊ äÿ Ȫی ÇȪی ʘ äÀیŸ ÓãÌªÇ Àÿ۔ÇæÑ ˜ÇäÑیÓ Êæ ÇÓ ÞÏÑ ãÍÊÇØ ÑæیÀ ǁäÇÊی Àÿ ÇæÑ ªæä˜ ªæä˜ ˜Ñ ÞÏã јªÊی Àÿ ˜À áÊÇ Àÿ ˜À ªæä˜Êی ÒیÇÏÀ Àÿ ÇæÑ ÞÏã äÀیŸ ÈšªÇÊی۔ ÇÈ Ê˜ ͘æãÊ äÿ ÇÓ äÝÑÊ ªیáÇäÿ æÇáی یÇÊÑÇ ˜æ äÀیŸ Ñæ˜Ç Àÿ ÇæÑ äÀ ˜æÆی æÇÖÍ áÇÆÍÀ Úãá Øÿ ˜یÇ Àÿ۔äÊیÌÀ یÀ Àÿ ˜À ÀÑ ÌÇäÈ Óÿ ÈیÇä ÈÇÒی ˜Ç ÓáÓáÀ ÌÇÑی Àÿ ÇæÑ یÀ ÈیÇä ÈÇÒیÇŸ ãᘠ˜ÿ ãÇÍæá ˜æ ÑãÇ ÑÀی ÀیŸ۔ÇÓ ÊÑäÇ یÇÊÑÇ ˜Ç ãØáÈ Àی ãÇÍæá ˜æ ÑãÇäÇ Àÿ۔ Èی Ìÿ ی äÿ ÀãیÔÀ ãᘠ˜ÿ ãÇÍæá ˜æ Ȑǚäÿ ˜Ç ˜Çã ˜یÇ Àÿ۔ÇÈ ÌÈ ãÇÍæá ÇÔÊÚÇá ÑÂÑÀÇ Àÿ Êæ Èی Ìÿ ی ˜Ç ãäÔÇ æÑÇ Àæ ÑÀÇÀÿ۔ ÇÓ áیÿ ÇÓ äÿ ãјÒی ÇæÑ ÑیÇÓÊی ÏæäæŸ Í˜æãÊæŸ ˜æ یáیäÌ ÏیÇ Àÿ ˜À ÀãیŸ ˜æÆی ØÇÞÊ äÀیŸ Ñæ˜ Ó˜Êی۔ ÇÓ ãÇÍæá Óÿ ÚáÇÍϐی ÓäÏ æŸ ˜æ Ȫی ãæÞÚ ãá یÇ Àÿ۔æÀ Ȫی ǁäÿ ÈیÇäÇÊ Óÿ ˜ÔãیÑ ˜ی ÓÑÏی ˜æ Ñãی ãیŸ ÈÏá ÑÀÿ ÀیŸ۔ ÚáیٰÍϐی ÓäÏ áیÑãÍãÏ یٰÓیä ãᘠäÿ ªÈیÓ ÌäæÑی ˜æ’áÇá æ˜ áæ‘ ˜ی ˜Çá Ïی Àÿ ÇæÑ Èی Ìÿ ی ˜æ áá˜ÇÑÊÿ ÀæÆÿ ˜ÀÇ Àÿ ˜À æÀ Èی Ìÿ ی ˜æ áÇá æ˜ ãیŸ ̪äÇ áÀÑÇäÿ ˜ی’ÇÌÇÒÊ‘ äÀیŸ Ïیäÿ۔ÇæÑ Èی Ìÿ ی ˜ÿ ˜ÔãیÑیæäŠ ˜ÿ äÇÆÈ ÕÏÑ ÕæÝی یæÓÝ äÿ یÑ ˜ÿ ÑæÒ Çی˜ ÑیÓ ˜ÇäÝÑäÓ ãیŸ ˜ÀÇ Àÿ ˜À ’ÚãÑÚÈÏÇááÀ ˜æ Èی ãیŸ äÀیŸ ÂäÇ ÇÀیÆÿ۔ ӁÑیã ˜æÑŠ ˜ی Çی˜ Ñæáä Àÿ ÌÓ ãیŸ æÇÖÍ Àÿ ˜À ÀäÏæÓÊÇä ˜Ç ˜æÆی Ȫی ÔÀÑی ˜ÀیŸ Ȫی ˜Óی Ȫی æÞÊ ÊÑäÇ áÀÑÇ Ó˜ÊÇ Àÿ‘۔یæÓÝ äÿ ˜ÀÇ ˜À ÚãÑÚÈÏÇááÀ ˜ی ØÑÝ Óÿ Ñã ˜ÔÇÆی ˜ÿ ˜Çã ãیŸ јÇæŠ Çáäÿ ˜Ç ãÚÇãáÀ Èی Ìÿ ی æÒیÑÇÚÙã ãäãæÀä Ó䐪 ˜ÿ ÓÇʪ ÇŠªÇ ÑÀی Àÿ۔ Çä ˜Ç ˜ÀäÇ ÊªÇ ˜À ǐђÇی˜ÊÇ یÇÊÑÇ‘ ˜æ ˜ÔãیÑ ãیŸ ÏÇÎá Àæäÿ ˜ی ÇÌÇÒÊ äÀ Ïی Æی Êæ Èی Ìÿ ی ˜ÿ ãÞÇãی ˜Çјä áÇá æ˜ ˜Ç ÑÎ ˜Ñیäÿ۔ÇæÑ ÀãÇÑÿ ÈیÓ ÀÒÇÑ ˜Çјä Ìæ ˜ÔãیÑ ãیŸ ãæÌæÏ ÀیŸ æÀ æÀÇŸ ̪äÇ á áÀÑÇÆیŸ ÿ۔ Èی Èی Óی ˜ÿ ÊÈÕÑÀ äÇÑ äÿ á˜ªÇ Àÿ ˜À”1992 ãیŸ Ȫی Èی Ìÿ ی ˜ÿ áیÑ ãÑáی ãäæÀÑ ÌæÔی äÿ áÇá æ˜ ˜ÿ ªäŠÇ ªÑ Ñ ÊÑäÇ áÀÑÇیÇ۔ یÀ æÀ ÒãÇäÀ 滂 ÌÈ áÇá ˜ÑÔä ÇیæÇäی Ñʪ یÇÊÑÇ ˜Ñ ÑÀÿ ʪÿ ãÑáی ãäæÀÑ ÌæÔی ˜ÿ ÇÓ ’Ñæ Ôæ‘ Óÿ Ïæ äÊÇÆÌ ä˜áÿ۔ ãÓáÍ ÔÏÊ ÓäÏ ÇᐠÇᐠÑÀæŸ ãیŸ ÈŠÿ ʪÿ ÇæÑ ÂÓ ãیŸ ášÑÀÿ ʪÿ۔ ÇÓ æÇÞÚÿ äÿ Çä ÑæÀæŸ ˜æ’ÔæÑیٰ ÌÀÇÏ‘ äÇãی ÝæÑã Ñ ÏæÈÇÑÀ ãÊÍÏ ˜Ñ ÏیÇ ÇæÑ ÔÏÊ ÓäÏæŸ äÿ áÇá æ˜ ˜æ Ȫی ǁäی ˜ÇÑæÇÆیæŸ ˜Ç ÀÏÝ ÈäÇیÇ۔ ÏæÓÑی ØÑÝ ÚáیٰÍϐی ÓäÏæŸ äÿ Ȫی ÇᐠÇᐠÊäÙیã ÓÇÒی ˜Ç Úãá Êј ˜Ñ˜ÿ ÌæÔی ˜ی Ñã ˜ÔÇÆی ˜æ Çی˜ äÝÓیÇÊی یáäÌ Óã̪Êÿ ÀæÆÿ ˜á ÌãÇÚÊی ÍÑیÊ ˜ÇäÝÑäÓ ˜Ç ÞیÇã Úãá áÇیÇ۔“ÇäیÓ ÓÇá ÈÚÏ ÇÈ Èی Ìÿ ی äÿ ÏæÈÇÑÀ ˜ÔãیÑ ˜Ç ÑÎ ˜یæŸ ˜یÇ Àÿ¿ یÀ ÓÈ ˜æ ãÚáæã Àÿ۔ ͘æãÊ Èªی Óã̪ ÑÀی Àÿ áی˜ä ÇÓ ˜ی ÎÇãæÔی ÍیÑÊ ÇäیÒ Àÿ ÌÈ ÍÇáÇÊ Èš ÌÇÆیŸ ÿ ÊÈ ÔÇیÏ ÇÓ ˜ی äیäÏ ˜ªáÿ ی۔ÇÓ æÞÊ ÏیÑ À捘ی Àæی۔ ÇÓ áیÿ ͘æãÊ ˜æ ÇÀیÿ ˜À ÕÑÝ ÇÞÊÏÇÑ Ñ äÙÑ äÀ јªÿ Èá˜À ãᘠ˜ی ÓÇ áãیÊ ˜æ ÇÀã Óã̪ÿ ÇæÑ ÇیÓÿ ÚäÇÕÑ ˜ی ÈÏ äیÊی ˜æ ÚæÇã ˜ÿ ÓÇãäÿ Èÿ äÞÇÈ ˜ÑÊÿ ÀæÆÿ ÇÓ ˜ÿ ÊÏÇј ˜ÿ áیÿ Úãáی ÇÞÏÇãÇÊ ˜Ñÿ۔ áی˜ä ãјÒی ͘æãÊ یÀ ˜ÀÀ ˜Ñ ǁäÿ ÏÇãä ˜æ ȍÇäÿ ˜ی ˜æÔÔ ˜ÑÑÀی Àÿ ˜À áÇ ÇیäÂÑÑ ˜Ç ãÚÇãáÀ ÑیÇÓÊی ͘æãÊ ˜Ç Àÿ ÇÓ áیÿ æÀ Àá ˜Ñÿ ãÑ˜Ò ÇÓ ˜ÿ ÓÇʪ Àÿ۔ ÍÇáÇä˜À ˜ÇäÑیÓ Èªی یÀ Óã̪ ÑÀی Àÿ ˜À یÀ ÊãÇã ãÚÇãáÇÊ ÕÑÝ ÓیÇÓی ÀیŸ Èی Ìÿ ی ˜ی ÇÕá ášÇÆی ˜ÇäÑیÓ Óÿ Àÿ۔ Èی Ìÿ ی äÿ ÇÑáیãäŠ ãیŸ ÊãÇÔÀ ˜Ñ ˜ÿ Ïی˜ª áیÇ ¡ äÊیÌÀ ˜ª äÀیŸ ä˜áÇ Êæ ªÑ ÇÔÊÚÇá ÇäیÒی ˜Ç ÓÀÇÑ Ç áیÇ Àÿ ÇæÑ ˜ÔãیÑ˜æ ˜ÇäÑیÓ Óÿ ášäÿ ˜ÿ áیÿ ÇÓŠیÌ ÈäÇیÇ Àÿ۔ Èی Ìÿ ی ˜ی ÇÓ Èÿ ÔÑãی ÇæÑ ãᘠÏÔãäی ˜ÿ ÎáÇÝ ÂæÇÒ ÇŠªÇäÿ ˜ی ÖÑæÑÊ Àÿ۔ ٭٭٭

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution