Search
 
Write
 
Forums
 
Login
"Let there arise out of you a band of people inviting to all that is good enjoining what is right and forbidding what is wrong; they are the ones to attain felicity".
(surah Al-Imran,ayat-104)
Image Not found for user
User Name: adil1986
Full Name: Adil Rizwan Khan
User since: 2/Sep/2008
No Of voices: 5
It's totally flak false propaganda against two Pakistani world class bowlers
Views:2332 Replies:0
Bahawalpur .
Views:3995 Replies:0
قائداعظم کے متعلق اہل نظر کی آراء
Views:2670 Replies:0
SLEEPING SHAHEEN OF IQBAL
Views:2096 Replies:0
ہمیں ضرورت نہیں۔
Views:2106 Replies:0

Click here to read All Articles by User: adil1986

 
 Views: 2670   
 Replies: 0   
 Share with Friend  
 Post Comment  
 

ÞÇÆÏö ÇÚÙã ˜ÿ ãÊÚáÞ ÇÀáö äÙÑ ˜ی ÂÑÇÁ

  • ÚáÇãÀ ÔÈیÑ ÇÍãÏ ÚËãÇäی

Âá ÇäیÇ ãÓáã áی æÑ˜ä ˜ãیŠی ˜ÿ јä ÇæÑ ããÊÇÒ ÚÇáãö Ïیä ÌäÀæŸ äÿ ÞÇÆÏö ÇÚÙã ˜ی äãÇÒö ÌäÇÒÀ šªÇÆی۔ ÞÇÆÏö ÇÚÙã ˜ÿ ãÊÚáÞ ÝÑãÇÊÿ ÀیŸ۔

ÔÀäÔÇÀ ÇæÑäÒیÈ ˜ÿ ÈÚÏ ÀäÏæÓÊÇä äÿ ÇÊäÇ ÈšÇ ãÓáãÇä áیÑ یÏÇ äÀیŸ ˜یÇ ÌÓ ˜ÿ ÛیÑ ãÊÒáÒá ÇیãÇä ÇæÑ ÇŠá ÇÑÇÏÿ äÿ ÏÓ ˜Ñæš Ô˜ÓÊ ÎæÑÏÀ ãÓáãÇäæŸ ˜æ ˜ÇãÑÇäیæŸ ãیŸ ÈÏá ÏیÇ Àæ

  • ÚáÇãÀ ÓیÏ ÓáیãÇä äÏæی

ÚÙیã ÓیÑÊ äÇÑ¡ ÈÑö ÕÛیÑ Ç ˜ æ ÀäÏ ˜ÿ ãÚÑæÝ ÓیÇÓÊÏÇä ÇæÑ ÕÍÇÝی ÌäÇÈ ÓیÏ ÓáیãÇä äÏæی äÿ ١٩١٦Á ãیŸ ãÓáã áی ˜ÿ ᘪäÆæ ÇÌáÇÓ ãیŸ ÞÇÆÏö ÇÚÙã ˜ی ÔÇä ãیŸ یÀ äÐÑÇäÀ ÚÞیÏÊ یÔ ˜یÇ۔

ǘ ÒãÇäÀ 滂 ˜À ÇÓÑÇÑ ÏÑæŸ ãÓÊæÑ Êªÿ

˜æÀ ÔãáÀ Ìä ÏäæŸ À㠁ÇیÀ ÓیäÇ ÑÀÇ

ÌȘÀ ÏÇÑæÆÿ æÝÇ ÀÑ ÏæÑ ˜ی ÏÑãÇŸ ÑÀی

ÌȘÀ ÀÑ äÇÏÇŸ ÚØÇÆی Èæ Úáی ÓیäÇ ÑÀÇ

ÌÈ ÀãÇÑÿ ÇÑÀ ÝÑãÇ ÒÀÑ ˜ÀÊÿ ʪÿ ÇÓÿ

ÌÓ À ÇÈ ãæÞæÝ ÓÇÑی Þæã ˜Ç ÌیäÇ ÑÀÇ

ÈÇÏÀÁ ÍÈö æØä ˜ª ˜یÝ یÏÇ ˜Ñ Ó˜ÿ

ÏæÑ ãیŸ یæäÀی ÇÑ یÀ ÓÇÛÑ æ ãیäÇ ÑÀÇ

ãáÊö Ïá ÈÑ ˜ÿ æ ÇÕáی ÞæÇ Èی˜ÇÑ ÀیŸ

æÔ ÔäæÇ Àÿ äÀ Àã ãیŸ ÏیÏÀÁ ÈیäÇ ÑÀÇ

ÀÑ ãÑیÖö Þæã ˜ÿ Ìیäÿ ˜ی Àÿ ˜ª ˜ª ÇãیÏ

Ç˜ŠÑ ÇÓ ˜Ç ÇÑ " ãÓŠÑ Úáی ÌیäÇ" ÑÀÇ

  • ãæáÇäÇ ÙÝÑ Úáی ÎÇä

ÊÇÑیÎ ÇیÓی ãËÇáیŸ ÈÀÊ ˜ã یÔ ˜Ñ Ó˜ÿ ی ˜À ˜Óی áیÑ äÿ ãÌÈæÑ æ ã͘æã ÀæÊÿ ÀæÆÿ ÇäÊÀÇÆی Èÿ ÓÑæ ÓÇãÇäی ÇæÑ ãÎÇáÝÊ ˜ی ÊäÏæÊیÒ ÂäϪیæŸ ˜ÿ ÏæÑÇä ÏÓ ÈÑÓ ˜ی Þáیá ãÏÊ ãیŸ Çی˜ ããá˜Ê ÈäÇ ˜Ñ јª Ïی Àæ ۔

  • ÚáÇãÀ ÚäÇیÊ ÇááÀ ãÔÑÞی

ÎÇ ˜ÓÇÑ ÊÍÑی˜ ˜ÿ ÈÇäی ÇæÑ ÞÇÆÏö ÇÚÙã ˜ÿ ÇäÊÀÇÆی ãÎÇáÝ ÚáÇãÀ ãÔÑÞی äÿ ÞÇÆÏ ˜ی ãæÊ ˜Ç Óä ˜Ñ ÝÑãÇیÇ -

ÇÓ ˜Ç ÚÒ㠁ÇیäÏÀ æ ã͘ã ʪÇ۔ æÀ Çی˜ ÌÑی ÇæÑ Èÿ Èǘ ӁÇÀی ʪǡ Ìæ ãÎÇáÝæŸ Óÿ Š˜ÑÇäÿ ãیŸ ˜æÆی Èǘ ãÍÓæÓ äÀ ˜ÑÊÇ ÊªÇ۔

  • áیÇÞÊ Úáی ÎÇä

Ç˜ÓÊÇä ˜ÿ Àáÿ æÒیÑö ÇÚÙã ÇæÑ ÞÇÆÏ ˜ÿ ÏیÑیäÀ ÓÇʪی äæÇÈ ÒÇÏÀ áیÇÞÊ Úáی ÎÇä äÿ ˜ÀÇ ÊªÇ۔

ÞÇ ÆÏöÇÚÙã ÈÑ ÒیÏÀ ÊÑیä ÀÓÊیæŸ ãیŸ Óÿ ʪÿ Ìæ ˜Èªی ˜Èªی یÏÇ ÀæÊی ÀیŸ ۔ ã̪ÿ یÞیä Àÿ ˜À ÊÇÑیÎ Çä ˜Ç ÔãÇÑ ÚÙیã ÊÑیä ÀÓÊیæŸ ãیŸ ˜Ñÿ ی

  • ÚáÇãÀ ÇÞÈÇá

Çی˜ ÎØ ãیŸ ÚáÇãÀ äÿ ÞÇÆÏ ˜æ á˜ªÇ "ÈÑØÇäæی ÀäÏ ãیŸ ÇÓ æÞÊ ÕÑÝ Â Àی ÇیÓÿ áیÑ ÀیŸ Ìä Óÿ ÑÀäãÇÆی ÍÇÕá ˜Ñäÿ ˜Ç ÍÞ æÑی ãáÊö ÇÓáÇãÀ ˜æ ÍÇÕá Àÿ"۔

ÚáÇãÀ ˜ی ÈیãÇÑی ˜ÿ ÏæÑÇä ÌæÇÀÑ áÇá äÀÑæ Çä ˜ی ÚیÇÏÊ ˜æ ÂÆÿ ۔ ÏæÑÇäö Ýʐæ äÀÑæ äÿ ÍÖÑÊ ÚáÇãÀ Óÿ ˜ÀÇ "ÍÖÑÊ Â ÇÓáÇãیÇäö ÀäÏ ˜ÿ ãÓáãÀ ÇæÑ ãÞÊÏÑ áیÑ ÀیŸ ˜یÇ یÀ ãäÇÓÈ äÀ ÀæÇ ˜À  ÇÓáÇãیÇäö ÀäÏ ˜ی ÞیÇÏÊ Çäÿ ÀÇʪ ãیŸ áÿ áیŸ۔" Êæ ÍÖÑÊ ÚáÇãÀ äÿ ÝÑãÇیÇ¡ "ÌæÇÀÑ áÇ á! ÀãÇÑی ˜ÔÊی ˜Ç äÇÎÏÇ ÕÑÝ ãÓŠÑ ãÍãÏ Úáی ÌäÇÍ Àÿ ãیŸ Êæ ÇÓ ˜ی ÝæÌ ˜Ç Çی˜ ÇÏäیٰ ӁÇÀی ÀæŸ۔"

·          ãÝÊÆ ÇÚÙã ÝáÓØیä ÓیÏ Çãیä ÇáÍÓیäی

ÞÇÆÏö ÇÚÙã ÏÓãÈÑ 1946Á ãیŸ áäÏä Óÿ æǁÓی Ñ ÞÇÀÑÀ ãیŸ ŠªÀÑÿ۔یÀیŸ Ñ ÇÎæÇä ÇáãÓáãæä ˜ÿ ÚÙیã ÑÀäãÇ ÇãÇã ÍÓä ÇáÈäÇ ÔÀیÏ Èªی  Óÿ ãáÿ ÇæÑ Â ˜æ ÞÑÂä ˜Ñیã ˜Ç Çی˜ äÓÎÀ Ȫی یÔ ˜یÇ یÀ äÓÎÀ ÇÈ Èªی ãÞÈÑÀ ÞÇÆÏ ˜ÿ ÓÇʪ æÇÞÚ ãیÒیã ˜ی ÒیäÊ ªÿ۔ ÇäÀی ÏäæŸ ãÝÊی ÇÚÙã ÞÇÀÑÀ ãیŸ ŠªÀÑÿ ÀæÆÿ ʪÿ۔ Çی˜ ÊÞÑیÈ ãیŸ  äÿ ÞÇÆÏ ˜æ یæŸ ÎÑÇÌö ÊÍÓیä یÔ ˜یÇ۔

" ãیŸ äÿ ãÍãÏ Úáی ÌäÇÍ Óÿ ÝÊæ ˜ی Àÿ۔ ã̪ Óÿ ÒیÇÏÀ ÈÑØÇäæی ãáæ˜یÊ ˜Ç ÏÔãä ÔÇیÏ Àی ˜æÆی Àæ۔ ãیŸ äÿ ãÍãÏ Úáی ÌäÇÍ ˜ÿ ÎیÇáÇÊ ˜æ ÇäÑیÒ ÏÔãäی ˜ی ˜ÓæŠی Ñ Ñ˜ªÇ Àÿ۔ æÀ ÍÞیÞÊÇø ÂÒÇÏی ÇÀÊÿÀیŸ ÇæÑ ÂÒÇÏی ˜ÿ áیÿ ÇäÑیÒ Óÿ ãÞÇÈáÿ ˜Ç ÚÒã јªÊÿ ÀیŸ۔ ãیŸ Çä Óÿ ÝÊæ ˜ÿ ÈÚÏ ÇÓ äÊیÌÀ ÑÀäÇ ÀæŸ ˜À ÌäÇÍ ÕÇÍÈ äÀ ÕÑÝ ÏÓÊæÑی ÇæÑ ÂÆیäی ÔÎÕیÊ ˜ÿ ÍÇãá ÀیŸ Èá˜À ÇäÞáÇÈی ÑÀäãÇ Èªی ÀیŸ۔ ÇäÞáÇÈی ÇݘÇÑ æ ÎیÇáÇÊ Çä ˜ÿ Ïá æ ÏãÇÛ ãیŸ ÑÇÓÎ Àæ ˜ÿ ÀیŸ۔ ã̪ÿ ÇÓ ÇãÑ ˜Ç یÞیä Àæ یÇ Àÿ ˜À ÀäÏæÓÊÇä ˜ÿ ÚæÇã ǁäی ÂÒÇÏی ˜ÿ áیÿ ÈÑØÇäæی ÔÀäÔÇÀÊ ÇæÑ ÀäÏæ ÓÑãÇیÀ ÏÇÑی ÏæäæŸ ˜ÿ ÎáÇÝ ášäÿ ˜Ç ÚÒã ˜یÿ ÀæÆÿ ÀیŸ"۔

Ç˜ÓÊÇä Èääÿ ˜ÿ ÈÚÏ ÌäÇÈ ãÝÊÆ ÇÚÙã äÿ ÝÑãÇیÇ¡ "ÇááÀ ÊÚÇáیٰ äÿ ÀãیŸ ÝáÓØیä ˜ÿ ÈÏáÿ ãیŸ Ç ˜ÓÊÇä ˜Ç ÎØÀ ÚäÇیÊ ÝÑãÇیÇ Àÿ۔"

·          ãæáÇäÇ ÇÈæÇá˜áÇã ÂÒÇÏ

"ÞÇÆÏö ÇÚÙã ãÍãÏ Úáی ÌäÇÍ ÀÑ ãÓÆáÿ ˜Ç Šªäÿ Ïá Óÿ ÌÇÆÒÀ áیÊÿ ʪÿ ÇæÑ یÀی Çä ˜ی ˜ÇãیÇÈی ˜Ç ÑÇÒ Àÿ" ۔

·          ÝÎÑ ÇáÏیä Úáی ÇÍãÏ

ÓÇÈÞ ÕÏÑ ÈªÇÑÊ

"ãیŸ ÞÇÆÏö ÇÚÙã ˜æ ÈÑØÇäæی ͘æãÊ ˜ÿÎáÇÝ ášäÿ æÇáی Ìä ˜Ç ÚÙیã ãÌÇÀÏ Óã̪ÊÇ ÀæŸ" ۔

·          ˜áیãäŠ ÇŠیáی

æÒیÑö ÇÚÙã ÈÑØÇäیÀ

"äÓÈ ÇáÚیä Ç ˜ÓÊÇä Ñ Çä ˜Ç ÚÞیÏÀ ˜Èªی ÛیÑ ãÊÒáÒá äÀیŸ ÀæÇ ÇæÑ ÇÓ ãÞÕÏ ˜ÿ áیÿ ÇäÀæŸ äÿ Ìæ Çäʪ˜ ÌÏæ ÌÀÏ ˜ی æÀ ÀãییÔÀ یÇÏ Ñ˜ªی ÌÇÆÿ ی "۔

·          ãÓæáیäی

æÒیÑö ÇÚÙã ÇŠáی

"ÞÇÆÏö ÇÚÙã ˜ÿ áیÿ یÀ ÈÇÊ ˜ÀäÇ ÛáØ äÀ Àæ ی ˜À æÀ Çی˜ ÇیÓی ÊÇÑیÎ ÓÇÒ ÔÎÕیÊ Êªÿ Ìæ ˜ÀیŸ ÕÏیæŸ ãیŸ ÌÇ ˜Ñ یÏÇ ÀæÊی Àÿ" ۔

·          ÈÑ ŠÑیä ÑÓá

ÈÑØÇäæی ãݘÑ

"ÀäÏæÓÊÇä ˜ی æÑی ÊÇÑیÎ ãیŸ ˜æÆی Èšÿ Óÿ ÈšÇ ÔÎÕ ÇیÓÇ äÀیŸ ÒÑÇ ÌÓÿ ãÓáãÇäæŸ ãیŸ ÇیÓی ãÍÈæÈیÊ äÕیÈ ÀæÆی Àæ" ۔

·          ãÀÇÊãÇ ÇäϪی

"ÌäÇÍ ˜Ç ÎáæÕ ãÓáã Àÿ ۔ æÀ Çی˜ Ǎªÿ ÂÏãی ÀیŸ ۔ æÀ ãیÑÿ ÑÇäÿ ÓÇʪی ÀیŸ ۔ ãیŸ ÇäÀیŸ ÒäÏÀ ÈÇÏ ˜ÀÊÇ ÀæŸ" ۔

·          äÊ ÌæÇÀÑ áÇá äÀÑæ

·          ãÓÒ æÌÿ á˜Ôãی äÊ

"ÇÑ ãÓáã áی ˜ÿ ÇÓ Óæ ÇäϪی ÇæÑ Ïæ Óæ ÇÈæÇá˜áÇã ÂÒÇÏ ÀæÊÿ ÇæÑ ˜ÇäÑیÓ ˜ÿ ÇÓ ÕÑÝ Çی˜ áیÑ ãÍãÏ Úáی ÌäÇÍ ÀæÊÇ Êæ ÀäÏæÓÊÇä ˜Èªی ÊÞÓیã äÀ ÀæÊÇ "۔

·          ãÇÓŠÑ ÊÇÑÇ Ó䐪

Ó˜ª ÑÀäãÇ

"ÞÇÆÏö ÇÚÙã äÿ ãÓáãÇäæŸ ˜æ ÀäÏæÄŸ ˜ی ÛáÇãی Óÿ äÌÇÊ ÏáÇÆی ۔ ÇÑ یÀ ÔÎÕ Ó˜ªæŸ ãیŸ یÏÇ ÀæÊÇ Êæ ÇÓ ˜ی æÌÇ ˜ی ÌÇÊی"۔

·          ÓÑ æäÓŠä Ñá

ÈÑØÇäæی æÒیÑö ÇÚÙã "ãÓŠÑ ÌäÇÍ Çäÿ ÇÑÇÏæŸ ÇæÑ Çäی ÑÇÆÿ ãیŸ Èÿ ÍÏ ÓÎÊ ÀیŸ ۔ Çä ˜ÿ Ñæیÿ ãیŸ ˜æÆی áæ äÀیŸ ÇیÇ ÌÇÊÇ۔ æÀ ãÓáã Þæã ˜ÿ ãÎáÕ ÑÀäãÇ Àی äÀیŸ Ӎÿ æ˜یá Ȫی ÀیŸ"۔

·          ãÓÒ ÓÑæÌäی äÇÆیæ

ãÓÒ ÓÑæÌäی äÇÆیæ ÈáÈáö ÀäÏ ÇæÑ ÓÇÈÞ æÑäÑ یæ ی ˜ÿ ÊÇËÑÇÊ ÞÇÆÏö ÇÚÙã ˜ÿ ãÊÚáÞ۔ "Çی˜ Þæ㠁ÑÓÊ ÇäÓÇä ˜ی ÍیËیÊ Óÿ ÞÇÆÏö ÇÚÙã ˜ی ÔÎÕیÊ ÞÇÈáö ÑÔ˜ Àÿ۔ ÇäÀæŸ äÿ ÐÇÊی ÇÛÑÇÖ ˜ÿ یÔö äÙÑ ˜Óی ÔÎÕ ˜æ äÞÕÇä äÀیŸ ÀäÇیÇ۔ ǁäی Èÿ áæË ÎÏãÊ ˜ÿ ÚæÖ ÀäÏæÓÊÇä ˜ÿ ãÓáãÇäæŸ ˜ÿ áیÑ ÀیŸ ۔ Çä ˜Ç ÀÑ ÇÑÇÏÀ ÀÑ ãÓáãÇä ˜ÿ áیÿ ÍÑÝö ÂÎÑ ˜ی ÍیËیÊ Ñ˜ªÊÇ Àÿ ۔ Çä ˜Ç ÀÑ Í˜ã ãÓáãÇäæŸ ˜Ç  ÎÑی ÝیÕáÀ Àÿ ÌÓ ˜ی ÇäÊÀÇÆی ÎáæÕ ˜ÿ ÓÇʪ áÝÙ ÈÀ áÝÙ ÊÚãیá ˜ی ÌÇÊی Àÿ"۔

·          ÑæÝیÓÑ ÇÓŠیäáÿ

"ÌäÇÍ ÂÝ Ç ˜ÓÊÇä" ˜ÿ ãÕäÝ ÑæÝیÓÑ ÇÓŠیäáÿ یæäیæÑÓŠی ÂÝ ˜یáیÝæÑäیÇ ÇãÑی˜À ǁäÿ ˜ÊÇÈ ˜ÿ ÏیÈǍÿ ãیŸ ᘪÊÿ ÀیŸ ۔

" ÈÀÊ ˜ã áæ ÇیÓÿ ÀæÊÿ ÀیŸ Ìæ ÊÇÑیÎ ˜Ç ϪÇÑÇ ÈÏá ÏیÊÿ ÀیŸ ÇæÑ ÇیÓÿ áæ Êæ ÇæÑ Èªی ˜ã ÀæÊÿ ÀیŸ Ìæ ÏäیÇ ˜Ç äÞÔÀ ÈÏá ˜Ñ ÏیÊÿ ÀیŸ ÇæÑ ÇیÓÇ Êæ ˜æÆی ˜æÆی ÀæÊÇ Àÿ Ìæ Çی˜ äÆی ããá˜Ê ÞÇÆã ˜Ñ Ïÿ۔ ãÍãÏ Úáی ÌäÇÍ Çی˜ ÇیÓی ÔÎÕیÊ ÀیŸ ÌäÀæŸ äÿ Èی˜ æÞÊ ÊیäæŸ ˜ÇÑäÇãÿ ˜Ñ ϘªÇÆÿ " ۔

FROM ADIL RIZWAN KHAN

 No replies/comments found for this voice 
Please send your suggestion/submission to webmaster@makePakistanBetter.com
Long Live Islam and Pakistan
Site is best viewed at 1280*800 resolution